Struktura związku

Zarząd Związku

Organem kontrolnym i stanowiącym Związku jest Zgromadzenie. W skład Zgromadzenia wchodzą: Burmistrzowie i Wójtowie Gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu Gmin Bolesław, Bukowno, Klucze i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz, wyznaczonych przez zainteresowane rady gmin.

Skład osobowy Zgromadzenia:
 1. Łukasz Rychlewski - Przewodniczący Zgromadzenia,
 2. Marcin Cockiewicz - Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. Krzysztof Dudziński,
 4. Jacek Imielski,
 5. Jan Kucharzyk,
 6. Norbert Bień,
 7. Joanna Wróbel,
 8. Jerzy Preiss,
 9. Jarosław Polak.
 
Do kompetencji Zgromadzenia należy:
 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu.
 2. Określanie warunków płacy i pracy członków Zarządu.
 3. Uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Zarządowi z tego tytułu.
 4. Zatwierdzanie rozkładów jazdy.
 5. Podejmowanie uchwały o likwidacji linii przewozowej.
 6. Podejmowanie uchwały o utworzeniu linii przewozowej.
 7. Ustalanie cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego obowiązujące na obszarze Gmin – członków Związku.
 8. Opiniowanie wniosku dotyczącego przyjęcia nowego członka Związku i kierowanie dokumentów (tj. wniosku wraz z opinią) do rad Gmin tworzących Związek ( łącznie z propozycją zmian w statucie Związku).
 9. Uchwalanie projektów zmian Statutu Związku.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
  • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia Związku,
  • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
  • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Zgromadzenie Związku,
  • określania wysokości sumy, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 11. Uchwalanie regulaminu Biura związku na wniosek Zarządu.
 12. Powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej.
 
Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami Organem wykonawczym Związku jest Zarząd. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą:
 1. Przewodniczący Zarządu – Tadeusz Chwast,
 2. Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Jarosław Polak,
 3. Członek Zarządu – Jerzy Preiss.
 
Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie zadań Związku, a w szczególności:
 1. Przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia i ich wykonanie.
 2. Opracowywanie projektów planu finansowego Związku i jego realizacja.
 3. Zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych.
 4. Przedkładanie corocznego sprawozdania z działalności Związku.
 5. Decydowanie w sprawach nie zastrzeżonych na rzecz Zgromadzenia.