Cennik Biletów

Bilety jednorazowe (w złotych)

STREFA NORMALNY ULGOWY GMINNY oprócz linii specjalnych ULGOWY USTAWOWY
Olkusz strefa miejska, obszar ograniczony przystankami 1 1,00 1,00 0,50
1. Miasto i gmina Olkusz 2. Miasto Bukowno 3. Gmina Bolesław 4. Gmina Klucze 5. Miasto Sławków 6. Miasto Bukowno – gmina Bolesław 2,00 1,50 1,00
1. Gmina Olkusz – gmina Bolesław 2. Gmina Olkusz – miasto Bukowno 3. Gmina Olkusz – gmina Klucze 4. Gmina Olkusz – gmina Bolesław – miasto Bukowno – miasto Sławków 5. Gmina Bolesław – miasto Sławków 6. Gmina Bolesław – miasto Sławków – miasto Bukowno 7. Miasto Bukowno – miasto Sławków 3,60 2,50 1,80
1. Linie komunikacyjne specjalne: M, PS, SŁ 1,00 1,00 0,50
Opłata za przewóz roweru, bagażu lub zwierząt – 2,00 zł

Bilety okresowe imienne (w zlotówkach)

BILETY MIESIĘCZNE SIECIOWE
Obszar obowiązywania Normalny Ulgowy
1. Miasto Olkusz 60 zł 30 zł
1. Miasto Bukowno i gmina Bolesław 2. Miasto Sławków 3. Gmina Klucze 4. Miasto i Gmina Olkusz 90 zł 45 zł
1. Gmina Klucze + Olkusz strefa miejska 2. Gmina Bolesław i miasto Bukowno + Olkusz strefa miejska 110 zł 55 zł
1. Dwie lub trzy jednostki administracyjne 3 130 zl 65 zł
1. Cała sieć komunikacyjna ZKG „KM” 150 zl 75 zł
BILETY MIESIĘCZNE OKRESOWE
Obszar obowiązywania Normalny Ulgowy
1. Dwie jednostki administracyjne 3 (na określonej trasie wieloma dostępnymi liniami) 110 zł 55 zł
BILETY MIESIĘCZNE SZKOLNE
Obszar obowiązywania Normalny Ulgowy
1. Obwód jednej Szkoły Podstawowej - 25 zł

1) Olkusz: Os. Młodych Pętla, ul. Ks. Gajewskiego, Osiecka, Al. Tysiąclecia, Rabsztyńska Supermarket,
Supersam ZKG „KM”, 20-Straconych I, Skrzyżowanie stacja „Statoil”, Żuradzka, Orzeszkowej, Kamyk.
2) Obowiązują na więcej niż jednej linii i na więcej niż jednej trasie.
3) Jednostka administracyjna – obszar administracyjny miasta lub gminy.
4) Obowiązują na określonym odcinku trasy.

Wysokość opłat dodatkowych

1. Za przejazd osób bez odpowiedniego dokumentu przewozu opłata dodatkowa wynosi: 250 zł

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej:
a) u kontrolera w dniu kontroli opłata wynosi – 50 zł
b) w terminie do 7 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 70 zł
c) w terminie do 30 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 90 zł
d) w terminie do 3 miesięcy od dnia kontroli opłata wynosi – 180 zł

2. Za przejazd osób z biletem jednorazowym o zaniżonej wartości opłata dodatkowa wynosi: 50 zł

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej:
a) u kontrolera w dniu kontroli opłata wynosi – 20 zł
b) w terminie do 7 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 24 zł
c) w terminie do 30 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 30 zł
d) w terminie do 3 miesięcy od dnia kontroli opłata wynosi – 40 zł

3. Za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy i zwierząt, (określonych w regulaminie przewozu) opłata dodatkowa wynosi: 60 zł

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej:
a) u kontrolera w dniu kontroli opłata wynosi – 20 zł
b) w terminie do 7 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 30 zł
c) w terminie do 30 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 36 zł
d) w terminie do 3 miesięcy od dnia kontroli opłata wynosi – 40 zł

4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny opłata dodatkowa wynosi: 200 zł
5. Opłata manipulacyjna przysługująca w związku ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi: 10 zł

UWAGA: Do powyższych opłat dolicza się należną opłatę za przewóz.

OSOBY UPRAWNIONE

Bezpłatne: Ustawowe

Osoby Uprawnione Wymagane Dokumenty
Parlamentarzyści Legitymacja wydana przez Parlament
Inwalidzi wojenni Książeczka inwalidy wojennego
Inwalidzi wojskowi Książeczka rencisty-emeryta wojskowego z adnotacją, że inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową

Bezpłatne: Gminne

Osoby Uprawnione Wymagane Dokumenty
Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności Orzeczenie zespołu orzekającego o niepełnosprawności w stopniu znacznym wraz z dowodem tożsamości
Niewidomi o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z jednym towarzyszącym im przewodnikiem Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
Dzieci do 4 roku życia Oświadczenie opiekuna
Osoby powyżej 75 roku życia Dowód osobisty
Dzieci i młodzież przedszkoli i szkół specjalnych wraz z opiekunem towarzyszącym im na trasie od miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły Dla dzieci i młodzieży ważna legitymacja szkolna MENiS – II/51/2 lub MENiS- II/52/2, dla rodziców lub opiekunów zaświadczenie wydane przez przedszkole lub szkołę specjalną

Ulgowe : Ustawowe

Osoby Uprawnione Wymagane Dokumenty
Kombatanci - bilet jednorazowy Zaświadczenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wraz z dowodem osobistym
Studenci szkół wyższych Ważna legitymacja studencka wydana przez polską uczelnię według wzoru określonego przez MEN lub uczelni UE

Ulgowe: Gminne

Osoby Uprawnione Wymagane Dokumenty
Dzieci od 4 do 6 roku życia Oświadczenie opiekuna
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i policealnych do ukończenia 21 roku życia – bilet jednorazowy oraz okresowy Ważna legitymacja szkolna według wzoru określonego przez MENiS o symbolu MENiS – II/50/2
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności – bilet jednorazowy oraz okresowy Legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym lub inny dokument stwierdzający chorobę lub niepełnosprawność
Osoby niewidome lub niewidzące w stopniu umiarkowanym - bilet jednorazowy oraz okresowy Orzeczenie zespołu orzekającego o niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym
Osoby powyżej 70 lat – bilet jednorazowy oraz okresowy Dowód osobisty
Emeryci i renciści bez względu na wiek – na podstawie biletu ulgowego okresowego (bilet miesięczny) Legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera

Załącznik PDF: osoby uprawnione