Cennik Biletów

Bilety jednorazowe (w złotych)

OBSZAR OBOWIĄZYWANIA NORMALNY ULGOWY GMINNY oprócz linii specjalnych ULGOWY USTAWOWY PRZEWÓZ ROWERU, BAGAŻU LUB ZWIERZĄT
Na obszarze Miasta Olkusz, ograniczonym przystankami1) i na liniach specjalnych: M, PS, SŁ 1,00 - 0,50 2,00
Na obszarze jednej jednostki administracyjnej2) 2,00 1,50 1,00 2,00
Na obszarze dwóch lub trzech jednostek administracyjnych 3,00 2,50 1,50 2,00

1) Olkusz: Os. Młodych Pętla, ul. Ks. Gajewskiego, Osiecka, Al. Tysiąclecia, Rabsztyńska Supermarket, Supersam ZKG „KM”, 20-Straconych I, Skrzyżowanie stacja „Statoil”, Żuradzka, Orzeszkowej, Kamyk.

2) Obszar Miasta i Gminy Olkusz wraz z kursami linii 475 przez Bogucin Duży, obszar Gminy Klucze, obszar Miasta Sławków, obszar Miasta Bukowno i Gminy Bolesław wraz z kursami linii 463 przez Miasto Sławków.

Bilety okresowe miesięczne (w złotych)

Obszar obowiązywania* Normalny Ulgowy
1. Na obszarze Miasta Olkusz1 60 zł 30 zł
2. Na obszarze jednej jednostki administracyjnej 2 90 zł 45 zł
3. Na obszarze dwóch jednostek administracyjnych 110 zł 55 zł
4. Na obszarze trzech jednostek administracyjnych 130 zl 65 zł
5. Na wszystkich liniach komunikacyjnych 150 zl 75 zł
6. Obwód jednej szkoły podstawowej lub przedszkola 3 25,00 25,00

1) Obszar administracyjny Miasta Olkusz bez Gminy Olkusz.

2) Obszar Miasta i Gminy Olkusz wraz z kursami linii 475 przez Bogucin Duży, obszar Gminy Klucze, obszar Miasta Sławków, obszar Miasta Bukowno i Gminy Bolesław wraz z kursami linii 463 przez Miasto Sławków.

3) Bilet dostępny wyłącznie w ramach zakupów przez szkoły lub przedszkola na trasie szkoła/przedszkole - miejsce zamieszkania.

*) Miasto Bukowno i Gmina Bolesław stanowią jedną jednostkę administracyjną.

Wysokość opłat dodatkowych

1. Za przejazd osób bez odpowiedniego dokumentu przewozu (przejazd bez ważnego biletu, brak całkowitego wypełnienia biletu miesięcznego) opłata dodatkowa wynosi: 250 zł

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej:
a) u kontrolera w dniu kontroli opłata wynosi – 50 zł
b) w terminie do 7 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 70 zł
c) w terminie do 30 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 90 zł
d) w terminie do 3 miesięcy od dnia kontroli opłata wynosi – 180 zł

2. Za przejazd osób bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu (przejazd z biletem jednorazowym o zaniżonej wartości) opłata dodatkowa wynosi: 250 zł

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej:
a) u kontrolera w dniu kontroli opłata wynosi – 50 zł
b) w terminie do 7 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 70 zł
c) w terminie do 30 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 90 zł
d) w terminie do 3 miesięcy od dnia kontroli opłata wynosi – 180 zł

3. Za niezapłacenie należności za zabrany ze sobą do środka przewozu bagaż, rower lub za naruszenie przepisów o przewozie bagażu, roweru lub zwierząt (określonych w regulaminie przewozu) opłata dodatkowa wynosi: 60 zł

W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej:
a) u kontrolera w dniu kontroli opłata wynosi – 20 zł
b) w terminie do 7 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 30 zł
c) w terminie do 30 dni od dnia kontroli opłata wynosi – 36 zł
d) w terminie do 3 miesięcy od dnia kontroli opłata wynosi – 40 zł

4. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny opłata dodatkowa wynosi: 200 zł
5. Opłata manipulacyjna przysługująca w związku ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi: 10 zł

UWAGA: Do powyższych opłat dolicza się należną opłatę za przewóz.

Załącznik PDF: Cennik

OSOBY UPRAWNIONE

Bezpłatne: Ustawowe

Osoby Uprawnione Wymagane Dokumenty
Parlamentarzyści Legitymacja wydana przez Parlament
Inwalidzi wojenni Książeczka inwalidy wojennego
Inwalidzi wojskowi Książeczka rencisty-emeryta wojskowego z adnotacją, że inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową

Bezpłatne: Gminne

Osoby Uprawnione Wymagane Dokumenty
Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności Orzeczenie zespołu orzekającego o niepełnosprawności w stopniu znacznym wraz z dowodem tożsamości
Niewidomi o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z jednym towarzyszącym im przewodnikiem Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
Dzieci do 4 roku życia Oświadczenie opiekuna
Osoby powyżej 75 roku życia Dowód osobisty
Dzieci i młodzież przedszkoli i szkół specjalnych wraz z opiekunem towarzyszącym im na trasie od miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły Dla dzieci i młodzieży ważna legitymacja szkolna MENiS – II/51/2 lub MENiS- II/52/2, dla rodziców lub opiekunów zaświadczenie wydane przez przedszkole lub szkołę specjalną

Ulgowe : Ustawowe

Osoby Uprawnione Wymagane Dokumenty
Kombatanci - bilet jednorazowy Zaświadczenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wraz z dowodem osobistym
Studenci szkół wyższych Ważna legitymacja studencka wydana przez polską uczelnię według wzoru określonego przez MEN lub uczelni UE

Ulgowe: Gminne

Osoby Uprawnione Wymagane Dokumenty
Dzieci od 4 do 6 roku życia Oświadczenie opiekuna
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i policealnych do ukończenia 21 roku życia – bilet jednorazowy oraz okresowy Ważna legitymacja szkolna według wzoru określonego przez MENiS o symbolu MENiS – II/50/2
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności – bilet jednorazowy oraz okresowy Legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym lub inny dokument stwierdzający chorobę lub niepełnosprawność
Osoby niewidome lub niewidzące w stopniu umiarkowanym - bilet jednorazowy oraz okresowy Orzeczenie zespołu orzekającego o niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym
Osoby powyżej 70 lat – bilet jednorazowy oraz okresowy Dowód osobisty
Emeryci i renciści bez względu na wiek – na podstawie biletu ulgowego okresowego (bilet miesięczny) Legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera

Załącznik PDF: osoby uprawnione