Status prawny

Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 ) w zakresie dotyczącym związków międzygminnych. Związek został wpisany do rejestru związków międzygminnych pod poz. 174 z datą 28.01.1998 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – Departament Administracji Publicznej. Statut Związku został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Katowickiego nr 6/98 ze zmianą opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa małopolskiego nr 163 poz. 2489 z dnia 22.08.2002 r. Członkami Związku są Gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz