RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, zamawiający informuje, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, ul. Kluczewska 2, 32 – 300 Olkusz
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz – z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@barbarakolaczschule.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
3. Podstawy prawne – przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do:
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: Ustawą z
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, które wystąpią do Administratora z żądaniem udostępnienia danych zawierającym stosowną podstawę prawną.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a. w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń – do czasu ich ustawowego wygaśnięcia;
b. po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a. na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. na podstawie art. 16 RODO – prawo do żądania sprostowania (poprawiania lub uzupełnienia) Pani/Pana danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. na podstawie art. 17 RODO – prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO;
d. na podstawie art. 18 RODO – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e. na podstawie art. 20 RODO – prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, ul. Kluczewska 2, 32–300 Olkusz . Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Administratora: www.zkgkm.pl w zakładce RODO.