Statut Związku

Statut Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu

(tekst ujednolicony przez ZKG „KM” w Olkuszu)

celem wspólnego wykonywania zadań publicznych gmin z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, reprezentowania i obrony wspólnych interesów w tym zakresie, Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” działa na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4. art. 10 i rozdziału 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 13 z 1996r. poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwał Rad Gmin:

w Bolesławiu Nr XXVII/176/94 z dnia 20 kwietnia 1994r.
w Bukownie Nr XXVII/233/97 z dnia 25 czerwca 1997r.
w Kluczach Nr XLIV/278A/97 z dnia 06listopada 1997r.
w Olkuszu Nr XXXVIII/316/97 z dnia 26 czerwca 1997r.

w sprawie utworzenia tego Związku, a także na podstawie innych ustaw i niniejszego statutu

I. Nazwa i siedziba Związku

§ 1

Tworzy się Związek Komunalny Gmin pod nazwą: „Komunikacja Międzygminna” zwany dalej Związkiem.

§ 2

Siedzibą Związku jest miasto Olkusz.

II. Uczestnicy i czas trwania Związku.

§ 3

Członkami Związku są Gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz.

§ 4

Związek tworzy się na czas nieokreślony.

§ 5

1. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Organami nadzoru Związku są Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa

II. Uczestnicy i czas trwania Związku.

§ 3

Członkami Związku są Gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz.

§ 4

Związek tworzy się na czas nieokreślony.

§ 5

1. Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Organami nadzoru Związku są Prezes Rady Ministrów i Wojewoda, a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa

III. Zadania Związku

§ 6

1. Zadaniem Związku jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gmin – członków Związku.
2. Zadania Związku obejmują w szczególności:
a) organizację lokalnego transportu zbiorowego,
b) wykonywanie czynności weryfikacji i zatwierdzania rozkładów jazdy,
c) badanie natężenia ruchu pasażerów,
d) opracowywanie rozkładów jazdy,
e) emisję i dystrybucję biletów,
f) zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych w trybie odrębnych przepisów,
g) marketing usług przewozowych,
h) opracowywanie taryfy biletowej,
i) ustalanie cen urzędowych,
j) kontrolę realizacji usług przewozowych,
k) kontrolę biletową,
l) administrowanie przystankami i dworcami autobusowymi,
ł) przeprowadzanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób i innych czynności o podobnym charakterze wynikających z odrębnych przepisów prawa dotyczących lokalnego transportu zbiorowego,
m) dokonywanie uzgodnień zezwoleń i innych decyzji na wykonywanie przewozu osób, dla których właściwe są organy gmin – członków związku, po uprzedniej konsultacji z tymi organami.

IV. Organy związku, ich struktura, zakres i tryb działania.

§ 7

Organami Związku są:
1. Zgromadzenie Związku zwane dalej „Zgromadzeniem” oraz
2. Zarząd Związku zwany dalej „Zarządem”.

§ 8

Organem kontrolnym i stanowiącym Związku jest Zgromadzenie.

§ 9

1. W skład Zgromadzenia wchodzą: Burmistrzowie, Wójtowie Gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz, oraz dodatkowo: po jednym przedstawicielu Gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz wyznaczonych przez zainteresowane rady gmin.
2. Na wniosek wójta (burmistrza) rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta (burmistrza) albo radnemu.
3. Odwołanie przedstawicieli następuje w tym samym trybie co ich wyznaczenie.

§ 10

Po upływie kadencji rady gminy (wygaśnięcia mandatu radnego) lub w przypadku odwołania przez radę gminy swego przedstawiciela, pełni on w Zgromadzeniu względnie innym organie Związku swe obowiązku do czasu wyboru w jego miejsce innej osoby.

§ 11

Wystąpienie członka ze związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli wszystkich funkcji w organach Związku.

§ 12

1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym oraz przyjmuje regulamin odbywania posiedzeń.
2. Przewodniczący Zgromadzenia organizuje pracę Zgromadzenia i prowadzi jego obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje jego zastępca.
3. Funkcji, o których mowa w ust. 1, nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Związku.
4. Odwołanie przewodniczącego i jego zastępcy następuje na wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu Zgromadzenia w trybie określonym w ust. 1.

§ 13

1. Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje Zgromadzenie w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. ( uchylony);
3. Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje posiedzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej dwóch członków Zgromadzenia w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku.

§ 14

Do kompetencji Zgromadzenia należy:
1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu.
2. Określanie warunków płacy i pracy członków Zarządu z zastrzeżeniem postanowień §22 ust. 2.
3. ( uchylony);
4. Uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.
5. ( uchylony);
6. Podejmowanie uchwały o likwidacji linii przewozowej.
7. Podejmowanie uchwały o utworzeniu linii przewozowej.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie: ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym obowiązujące na obszarze Gmin oraz zasad określenia ulg gminnych w komunikacji miejskiej.
9. Opiniowanie wniosku dotyczącego przyjęcia nowego członka Związku i kierowanie dokumentów (tj. wniosku wraz z opinią) do rad Gmin tworzących Związek ( łącznie z propozycją zmian w Statucie Związku).
10. Uchwalanie zmian Statutu Związku.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia Związku,
b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
c) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
d) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Zgromadzenie Związku,
e) określania wysokości sumy, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
12. Uchwalanie regulaminu Biura Związku na wniosek Zarządu.
13. Powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej.
14. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami

§ 15

1. Uchwały Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Każdy przedstawiciel ma jeden głos.

§ 16

1. W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały przez Zgromadzenie jego członek może wnieść umotywowany pisemny sprzeciw.
2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
3. Do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy sprzeciw nie może być zgłoszony.

§ 17

1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
2. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą:
– Przewodniczący Zarządu,
– Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
– Członek Zarządu.
3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie spośród jego członków.
4. Dopuszczalny jest wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu Związku.
5. Kandydata na Przewodniczącego Zarządu Związku wskazuje Zgromadzeniu Związku Gmina posiadająca największy udział w kosztach wspólnej działalności.
6. W przypadku wakatu na stanowisko Przewodniczącego Zarządu, Zgromadzenie Związku wskazuje członka Zarządu pełniącego obowiązki Przewodniczącego Zarządu Związku na okres do 30 dni.

§ 18

1. Do zadań Przewodniczącego Zarządu należy:
- organizowanie pracy Zarządu,
- wykonywanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracowników Biura Związku,
- reprezentowanie Związku na zewnątrz.
2. Pod nieobecność Przewodniczącego Zarządu Związku jego obowiązki pełni Zastępca
Przewodniczącego Zarządu.

§ 19

Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie zadań Związku a w szczególności:
1. Przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia i ich wykonanie.
2. Opracowywanie projektów planu finansowego Związku i jego realizacja.
3. Zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych.
4. Przedkładanie corocznego sprawozdania z działalności Związku.
5. Decydowanie w sprawach nie zastrzeżonych na rzecz Zgromadzenia.

§ 20

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 2/3 jego składu.

§ 21

1. Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Związku.
2. Organizację Biura określa regulamin Biura uchwalony przez Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3. Kierownikiem Biura jest Przewodniczący Zarządu.
4. Przewodniczący Zarządu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biura.

§ 22

1. Przewodniczący Zarządu, Zastępca Przewodniczącego Zarządu w przypadku wyboru do etatowego pełnienia funkcji oraz pracownicy Biura Związku są pracownikami samorządowymi”
2. Zastępca Przewodniczącego może być wybrany do etatowego lub nieetatowego pełnienia funkcji.
3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego w przypadku etatowego pełnienia funkcji wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia Związku.”
4. Stosunek pracy nawiązuje się z chwilą podjęcia przez Zgromadzenie Związku uchwały stwierdzającej dokonanie wyboru na te stanowiska oraz uchwały ustalającej wysokość wynagrodzenia.
5. ( uchylony).
6. Przewodniczący Zarządu nawiązuje stosunek pracy z pracownikami Biura Związku na podstawie umowy o pracę.

§ 23

1. Kontrolę działalności Zarządu, Zgromadzenie realizuje przez Komisję Rewizyjną.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób powołanych przez Zgromadzenie spośród członków Zgromadzenia. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Związku i osoby zatrudnione w Biurze Związku.
3. Do zadań komisji Rewizyjnej należy:
- opiniowanie wykonania budżetu Związku,
- występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia Związku w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium Zarządowi Związku,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Zgromadzenie Związku w zakresie
kontroli,
- podejmowanie czynności kontrolnych z własnej inicjatywy.
4. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 24

Tryb działania Komisji Rewizyjnej określa „Regulamin Komisji Rewizyjnej” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego statutu.

V. Majątek Związku i zasada korzystania z obiektów i urządzeń Związku.

§ 25

1. W skład majątku Związku wchodzą:
1) darowizny, zapisy na rzecz Związku,
2) mienie nabyte z dochodów Związku
3) mienie nabyte z innych źródeł
2. Z urządzeń i obiektów Związku Gminy korzystają na równych prawach.

VI. Zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku.

§ 26

1. Gminy uczestniczą w kosztach wspólnej działalności dokonując wpłat na rzecz Związku do 10 każdego miesiąca według poniższych zasad:

a) koszty ujęte w planie finansowym Związku na dany rok w Dziale „Administracja Publiczna” w 50% pokrywa Gmina Olkusz, a 50% w równych częściach pokrywają Gminy: Bolesław, Bukowno, Klucze,
b) pozostałą część wpłat Gminy pokrywają proporcjonalnie do wykonywanych wozokilometrów:
- dla linii przebiegających przez obszar jednej Gminy – Członka Związku, Gminie tej przypisuje się pełną ilość wozokilometrów wykonywanych na tych liniach. Zasada ta dotyczy również linii wychodzących poza obszar Gminy na teren Gminy sąsiedniej uwarunkowany wjazdem technicznym wynikającym z przebiegu drogi i realizowanych wyłącznie dla jej potrzeb,
- dla kursów linii przebiegających przez obszar dwóch Gmin (bez gminy Olkusz) – każdej Gminie przypisuje się pełną ilość wozokilometrów wykonywanych na jej obszarze.

- dla kursów linii, przebiegających przez obszar dwóch Gmin – Członków Związku,
w tym Gminę Olkusz, Gminie Olkusz przypisuje się 75% wozokilometrów wykonywanych na jej obszarze, a pozostałe 25% przypisuje się drugiej Gminie łącznie
z wozokilometrami wykonywanymi na jej obszarze, z tym, że przypisane 25% dot. wyłącznie obszaru administracyjnego miasta Olkusz (ograniczonego przystankami: Olkusz Supersam ZKG”KM”, Olkusz Dworzec PKS, Olkusz Os. Młodych, Olkusz
E. Orzeszkowej).

- dla kursów linii, przebiegających przez obszar trzech Gmin – Członków Związku, w tym Gminę Olkusz, Gminie Olkusz przypisuje się 75% wozokilometrów wykonywanych na jej obszarze, a pozostałe 25% wyłącznie obszaru administracyjnego miasta Olkusz (ograniczonego przystankami: Olkusz Supersam ZKG”KM”, Olkusz Dworzec PKS, Olkusz Os. Młodych, Olkusz E. Orzeszkowej) przypisuje się po połowie pozostałym dwóm Gminom łącznie z wozokilometrami wykonywanymi na ich obszarze z tym, że dla kursów linii przebiegających bezpośrednio z Gminy Bukowno do Gminy Olkusz
i z Gminy Olkusz do Gminy Bukowno przez obszar Gminy Bolesław wozokilometry realizowane na obszarze Gminy Bolesław w 95 % przypisuje się Gminie Bolesław, a 5% Gminie Bukowno.
2. Ogólną wysokość wpłat Gmin – Członków Związku w danym roku kalendarzowym określa plan finansowy Związku jako różnicę między planowanymi kosztami
a dochodami Związku.
1. Związek ma prawo naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w przekazywaniu wpłat.
2. Każda z Gmin członków Związku ma prawo kontrolowania prowadzonej przez Związek działalności.
3. Związek obowiązany jest przedłożyć coroczne sprawozdanie ze swej działalności Radom Gmin tworzących Związek w ciągu 3 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego.

§ 27

1. Udziały w kosztach wspólnej działalności oraz zyskach rozlicza się pomiędzy członków Związku na koniec każdego roku kalendarzowego proporcjonalnie do ilości wozokilometrów wykonywanych na ich terenie, według zasad określonych w § 26 ust 1.
2. Ewentualne straty Związku pokrywane są proporcjonalnie do ilości wozokilometrów przypadających na każdą gminę na koniec roku kalendarzowego, według zasad określonych w § 26 ust 1.

VII. Zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych.

§ 28

1. Przyjęcie nowego członka Związku uchwalają Rady Gmin – członkowie Związku.
2. Wystąpienie członka ze Związku następuje w wyniku uchwały Rady Gminy – członka Związku.
3. Gmina może wystąpić ze Związku z zachowaniem 6 miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
4. Gminie występującej ze Związku zwraca się wartość udziału w składnikach majątku ruchomego i nieruchomego, według wartości rynkowej na dzień wystąpienia, a wartość udziału określa się proporcjonalnie do udziałów w kosztach działalności Związku ustalonych według wykonanych w roku wystąpienia wozokilometrów, zgodnie
z zasadami opisanymi w § 26 ust. 1, w terminie uzgodnionym w porozumieniu zawartym pomiędzy Związkiem i występującą gminą, jednakże nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia wystąpienia ze Związku. Należność będzie rozłożona na 12 miesięcznych rat.
4 a. Gminie występującej ze Związku w okresie realizacji lub trwałości projektu realizowanego z udziałem zewnętrznych środków finansowych (krajowych lub zagranicznych), zwraca się wyłącznie wartość udziału do wysokości wniesionego przez nią w ramach projektu wkładu własnego, w terminie nie dłuższym niż 24 miesiące od daty zakończenia trwałości projektu, a należność rozłożona będzie na 24 miesięczne raty. Zwrotowi nie podlega majątek uzyskany przez Związek w ramach projektu.
5. Przyjęcie nowego członka Związku lub wystąpienie członka ze Związku wymaga każdorazowej zmiany Statutu (§ 3 Statutu) w trybie przewidzianym dla jego przyjęcia.
6. Gmina występująca ze Związku ma obowiązek rozliczyć się ze swoich zobowiązań wobec Związku, pokrycia wszelkich kosztów powstałych w związku z jej wystąpieniem a w szczególności do:

1) zapłaty wszelkich kosztów związanych z koniecznością rozwiązania umów przewozowych,
2) pokrycia wszelkich kosztów w przypadku realizacji projektów z udziałem zewnętrznych środków finansowych (krajowych oraz zagranicznych) w tym zwrotu dotacji (jeżeli taka konieczność nastąpi).

VIII. Zasady likwidacji Związku.

§ 29

1. Likwidacja Związku następuje na wniosek ¾ członków Związku uchwalony przez Rady Gmin.
2. W wypadku likwidacji Związku jego majątek ruchomy i nieruchomy – po zaspokojeniu
w pierwszej kolejności wszystkich zobowiązań – ulega podziałowi pomiędzy Członków
Związku, a wartość ich udziału określa się proporcjonalnie do kosztów poniesionych przez
danego Członka Związku, ustalonych według wykonanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy
wozokilometrów, zgodnie z zasadami opisanymi w § 26 ust. 1.

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Zgromadzenie:
1) powoła komisję likwidacyjną, która przejmie prawa i obowiązki organów Związku w zakresie niezbędnym do zakończenia działalności Związku,
2) do zadań komisji likwidacyjnej należy:
a) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
b) złożenie bilansu Radom Gmin do zatwierdzenia,
c) ściągnięcie wierzytelności,
d) wypełnienie zobowiązań,
e) wykreślenie Związku z rejestru.
4. Kompetencje komisji likwidacyjnej Zgromadzenie może powierzyć Zarządowi Związku.

§ 30

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

§ 31

1. Zmiany Statutu dotyczące § 28 ust. 4, wchodzą w życie z dniem
1 stycznia 2021 r.
2. Zmiany Statutu dotyczące § 26 ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Regulamin Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna”.

§ 1

1. Do Komisji Rewizyjnej – zwanej dalej Komisją stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 a ust. 1-4 ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 13 z 1996r. poz. 74
z późniejszymi zmianami) oraz przepisy Statutu Związku i niniejszego regulaminu.
2. Komisję powołuje Zgromadzenie uchwałą podejmowaną bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w obecności co najmniej pięciu członków Zgromadzenia.
3. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Związku i osoby zatrudnione w Biurze Związku.
4. Przewodniczącego Komisji wybiera spośród członków Komisji Zgromadzenie w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków.

§ 2

1. Komisja podlega Zgromadzeniu i realizuje na bieżąco jego funkcję kontrolną.
2. Zakres działania Komisji obejmuje zadania Związku. W zakresie sprawozdań z działalności finansowej Związku Komisja przygotowuje wniosek do Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku.
3. Przedmiotem kontroli jest działalność Zarządu Związku w zakresie przestrzegania Statutu Związku oraz innych przepisów prawa, jak również wykonywanie zadań Związku na podstawie kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 3

1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który zwołuje posiedzenia i proponuje jego porządek.
2. Komisja wykonuje swoje zadania na podstawie okresowych planów pracy z uwzględnieniem pilnych spraw bieżących, zleceń i wniosków.
3. O terminie i temacie posiedzenia Komisji należy zawiadomić jej członków przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem a w sytuacjach szczególnych w terminie krótszym.
4. Z każdego posiedzenia Komisja sporządza protokół.

§ 4

1. Komisja podejmuje kontrolę na zlecenie Zgromadzenia i z własnej inicjatywy.
2. Zgromadzenie zleca kontrolę na wniosek:
- Przewodniczącego Zgromadzenia
- trzech członków Zgromadzenia.
3. Komisja przedkłada Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników przeprowadzonych
kontroli przez Zgromadzenie zleconych.
4 Komisja może zwrócić się poprzez Przewodniczącego Zgromadzenia do specjalisty o przeprowadzenie ekspertyzy konkretnego problemu.
5. W związku z wykonywaną działalnością kontrolną Komisja ma prawo:
a) wstępu do pomieszczeń innych obiektów kontrolowanej jednostki,
b) wglądu do wszystkich dokumentów i akt kontrolowanej jednostki w zakresie przeprowadzonej kontroli,
c) zabezpieczać dokumenty i inne dowody,
d) żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień od pracowników, a także od ich bezpośrednich przełożonych,
e) protokolarnie wysłuchiwać inne osoby związane z zakresem przeprowadzonej kontroli.
6. Komisja o podjęciu czynności kontrolowanych zawiadamia na piśmie Przewodniczącego Zgromadzenia, Przewodniczącego Zarządu Związku oraz kierownika jednostki kontrolowanej określając przedmiot, zakres kontroli i datę jej rozpoczęcia.
7. Z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół, który podpisują jej członkowie oraz kierownik kontrolowanej jednostki.
8. Do momentu podpisania protokołu pokontrolnego Komisja ma obowiązek zachowania tajności.
9. Protokół pokontrolny przesyła się Przewodniczącemu Zgromadzenia i kierownikowi jednostki kontrolowanej.
10. Zarząd Związku i jednostki kontrolowane maja prawo złożyć wyjaśnienia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu.
11. Kierownicy jednostek, do których protokół pokontrolny został skierowany są obowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków.
12. Komisja Rewizyjna jest upoważniona przez Zgromadzenie do kierowania wniosków i zaleceń do kontrolowanej jednostki.

§ 5

1. Komisja przed zgłaszaniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku wnikliwie bada wykonanie budżetu Związku. W tym celu Komisja do końca I kwartału dokonuje objętą planem pracy kontrolę Zarządu Związku w zakresie gospodarki finansowej Związku.
2. Wniosek o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium wymaga uzasadnienia.

2. Wniosek o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium wymaga uzasadnienia.

§ 6

1. Komisja po każdym roku działalności przedstawia Zgromadzeniu sprawozdanie do końca pierwszego kwartału następnego roku.
2. Zgromadzenie może w każdym czasie zażądać przedstawienia sprawozdania przez Komisję.