Osoby uprawnione

Bezpłatne: Ustawowe

Osoby Uprawnione Wymagane Dokumenty
Parlamentarzyści Legitymacja wydana przez Parlament
Inwalidzi wojenni Książeczka inwalidy wojennego
Inwalidzi wojskowi Książeczka rencisty-emeryta wojskowego z adnotacją, że inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową

Bezpłatne: Gminne

Osoby Uprawnione Wymagane Dokumenty
Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności Orzeczenie zespołu orzekającego o niepełnosprawności w stopniu znacznym wraz z dowodem tożsamości
Niewidomi o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z jednym towarzyszącym im przewodnikiem Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
Dzieci do 4 roku życia Oświadczenie opiekuna
Osoby powyżej 75 roku życia Dowód osobisty
Dzieci i młodzież przedszkoli i szkół specjalnych wraz z opiekunem towarzyszącym im na trasie od miejsca zamieszkania do przedszkola lub szkoły Dla dzieci i młodzieży ważna legitymacja szkolna według wzoru określonego przez MEiN, dla rodziców lub opiekunów zaświadczenie wydane przez przedszkole lub szkołę specjalną

Ulgowe : Ustawowe

Osoby Uprawnione Wymagane Dokumenty
Kombatanci - bilet jednorazowy Zaświadczenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wraz z dowodem osobistym
Studenci szkół wyższych Ważna legitymacja studencka wydana przez polską uczelnię według wzoru określonego przez MEiN lub uczelni UE

Ulgowe: Gminne

Osoby Uprawnione Wymagane Dokumenty
Dzieci od 4 do 6 roku życia Oświadczenie opiekuna
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i policealnych do ukończenia 21 roku życia – bilet jednorazowy oraz okresowy Ważna legitymacja szkolna według wzoru określonego przez MEiN
Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności – bilet jednorazowy oraz okresowy Legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym lub inny dokument stwierdzający chorobę lub niepełnosprawność
Osoby niewidome lub niewidzące w stopniu umiarkowanym - bilet jednorazowy oraz okresowy Orzeczenie zespołu orzekającego o niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym
Osoby powyżej 70 lat – bilet jednorazowy oraz okresowy Dowód osobisty
Emeryci i renciści bez względu na wiek – na podstawie biletu ulgowego okresowego (bilet miesięczny) Legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera

Załącznik PDF: osoby uprawnione