Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu

Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-18. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.

Wyłączenia

 • Dokumenty w formie załączników, które pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej.
 • Informacje niedostępne cyfrowo w całości – opublikowane przed 23.09.2018r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Solecki.
 • E-mail: kontrola@zkgkm.pl
 • Telefon: +48 32 641 39 146

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu
 • Adres: ul. Aleja 1000-lecia 2c 32-300 Olkusz
 • E-mail: sekretariat@zkgkm.pl
 • Telefon: +48 32 641 39 14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna w Olkuszu znajduje się przy ul. Aleja 1000-lecia 2c.

Biuro Związku znajduje się na drugim piętrze budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu. Na parterze znajduje się punkt obsługi interesanta, na drugim piętrze znajduje się Sekretariat, Kasa oraz pomieszczenia pracownicze. Do jednostki prowadzi główne wejście dostępne z poziomu chodnika, dedykowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada własny parking z wydzielonymi 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanymi przed wejściem do budynku. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Na terenie budynku nie ma możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem (zakaz wprowadzania psów na teren jednostki), nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma pętli indukcyjnej.