Struktura związku

Zarząd Związku

Organem kontrolnym i stanowiącym Związku jest Zgromadzenie. W skład Zgromadzenia wchodzą: Burmistrzowie i Wójtowie Gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze i Olkusz oraz dodatkowo po jednym przedstawicielu Gmin Bolesław, Bukowno, Klucze i dwóch przedstawicieli Gminy Olkusz, wyznaczonych przez zainteresowane rady gmin.

Skład osobowy Zgromadzenia:
 1. Marcin Wiercioch - Przewodniczący Zgromadzenia,
 2. Marcin Cockiewicz - Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia,
 3. Krzysztof Dudziński,
 4. Jacek Imielski,
 5. Kamil Czopek,
 6. Norbert Bień,
 7. Joanna Wróbel,
 8. Jerzy Preiss,
 9. Jarosław Polak.
 
Do kompetencji Zgromadzenia należy:
 1. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu.
 2. Określanie warunków płacy i pracy członków Zarządu z zastrzeżeniem postanowień §22 ust. 2.
 3. ( uchylony);
 4. Uchwalanie planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu.
 5. ( uchylony);
 6. Podejmowanie uchwały o likwidacji linii przewozowej.
 7. Podejmowanie uchwały o utworzeniu linii przewozowej.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie: ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe
  w publicznym transporcie zbiorowym obowiązujące na obszarze Gmin oraz zasad określenia ulg gminnych w komunikacji miejskiej.
 9. Opiniowanie wniosku dotyczącego przyjęcia nowego członka Związku i kierowanie dokumentów (tj. wniosku wraz z opinią) do rad Gmin tworzących Związek ( łącznie z propozycją zmian w Statucie Związku).
 10. Uchwalanie zmian Statutu Związku.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególnie nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Zgromadzenia Związku,
  2. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  3. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,
  4. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Zgromadzenie Związku,
  5. określania wysokości sumy, do której Zarząd Związku może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 12. Uchwalanie regulaminu Biura Związku na wniosek Zarządu.
 13. Powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej.
 14. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami
 
Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami Organem wykonawczym Związku jest Zarząd. W skład trzyosobowego Zarządu wchodzą:
 1. Przewodniczący Zarządu – Łukasz Parfiński,
 2. Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Jarosław Polak,
 3. Członek Zarządu – Jerzy Preiss.
 
Do kompetencji Zarządu należy wykonywanie zadań Związku, a w szczególności:
 1. Przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia i ich wykonanie.
 2. Opracowywanie projektów planu finansowego Związku i jego realizacja.
 3. Zawieranie umów na wykonywanie usług przewozowych.
 4. Przedkładanie corocznego sprawozdania z działalności Związku.
 5. Decydowanie w sprawach nie zastrzeżonych na rzecz Zgromadzenia.