Regulamin

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Przez określenie "pojazdy" należy rozumieć autobusy przedsiębiorców wykonujących usługi przewozowe na podstawie umów zawartych z ZKG "KM" w Olkuszu przeznaczone do przewozu osób i bagażu ręcznego, w publicznej komunikacji miejskiej.

§ 2

Pasażerowie oraz kierujący pojazdami i personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 3

1. Pasażer, który spowodował z własnej winy uszkodzenie pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych odpowiada wobec przedsiębiorców ZKG "KM" w Olkuszu za powstałe straty.

2. ZKG "KM" w Olkuszu nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych przyczynami natury techniczno – organizacyjnej.

3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów.

4. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą albo pojazdem zastępczym podstawionym przez Przedsiębiorcę ZKG "KM".

5. Bilet jednorazowego przejazdu zachowuje ważność tylko w tym pojeździe, w którym został skasowany za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 4. Dotyczy to również linii zastępczych lub tymczasowych uruchamianych na czas planowanych remontów dróg - bilety jednorazowe nie zachowują wówczas ważności przy przesiadkach z linii zwykłych do zastępczych i odwrotnie.

6. W każdym pojeździe powinna znajdować się informacja do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące działalności Przedsiębiorcy.

ROZDZIAŁ II

PRZEWÓZ OSÓB

§ 4

1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.

3. Kierujący pojazdem po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2 obowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających, w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe.

§ 5

1. Pasażerowie powinni wsiadać do pojazdu przednimi drzwiami, a wysiadać tylnymi. Kierowca po zatrzymaniu autobusu na przystanku otwiera tylko przednie drzwi dla wsiadających do pojazdu pasażerów. Otwieranie pozostałych drzwi odbywa się tylko wtedy, gdy pasażerowie podróżujący autobusem zgłoszą kierowcy zamiar wyjścia z pojazdu, gdy kierowca będzie widział zamiar opuszczenia pojazdu przez pasażera lub w przypadku, gdy do autobusu zechcą wejść osoby niepełnosprawne, pasażerowie z ponad wymiarowym bagażem lub osoby z dziećmi i wózkiem dziecięcym. Pasażerów, którzy weszli do autobusu drzwiami innymi niż pierwsze, kierowca prosi o podejście i okazanie biletu na przejazd, a w razie korzystania z przejazdu bezpłatnego o okazanie odpowiednich uprawnień.

2. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące winni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.

3. Pasażer zamierzający wysiadać na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką. Czynności powyższe powinny zostać dokonane w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

§ 6

1.Pasażer nie mający ku temu uprawnień, który zajmuje miejsce oznaczone "dla inwalidy" lub "dla osoby z dzieckiem na ręku" obowiązany jest je zwolnić w razie zgłoszenia się na nie osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.

2. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, rozmawiać z nim lub zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu oraz sprzedaży biletów.

4. Kierujący pojazdem zobowiązany jest do sprzedaży wyłącznie biletów jednokrotnego kasowania, za odliczoną kwotę. Sprzedaż prowadzona jest tylko na przystankach. Bilet podlega niezwłocznemu skasowaniu.

5. Bilet zakupiony u kierowcy z kasy fiskalnej uważa się za bilet skasowany.

6. Kierowcy zobowiązani są do obowiązkowej kontroli biletów pasażerów wsiadających do autobusu przednimi drzwiami, w szczególności sprawdzenia czy pasażer podróżuje na podstawie ważnego biletu oraz czy korzystając z bezpłatnych lub ulgowych przejazdów posiada dokumenty uprawniające do tego. W przypadku, gdy pasażer nie posiada biletu na przejazd, kierowca dokonuje sprzedaży biletu jednorazowego. Pasażerowi, który nie dostosował się do wezwania kierowcy odmawia się przewozu.

7. Kontroler biletów jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się i okazywania w sposób czytelny dla pasażerów legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli – zgodnej z wzorem umieszczonym na kabinie kierowcy.

§ 7

Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest:

1. Niezwłocznie skasować bilet za przejazd oraz zachować go na czas trwania podróży. Jeżeli pasażer nie ma przygotowanego biletu, a chce nabyć ten bilet u kierującego, winien zaraz po wejściu do pojazdu zgłosić chęć zakupu i przygotować odliczoną kwotę.

2. Podczas kontroli biletów przez osoby do tego uprawnione, okazać bilet, a na żądanie przedstawić dokument uprawniający do przejazdu w przypadku biletu okresowego imiennego oraz bezpłatnego lub ulgowego.

§ 8

1. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie. W przypadku udowodnienia odstąpienia, bilet taki jest nieważny.

2. Za nieważny uznaje się bilet:

  • zniszczony,
  • wielokrotnie skasowany,
  • skasowany po wezwaniu do okazania,
  • ze zmianami dokonanymi przez pasażera,
  • o zaniżonej wartości,
  • okresowy nieważny na danej trasie,
  • okresowy, którego okres ważności upłynął,
  • miesięczny odcinkowy i sieciowy nie wypełniony przez pasażera.

3. Pasażer, który nie może okazać ważnego biletu za przejazd (przewóz bagażu) w czasie jazdy i przy wyjściu z pojazdu, obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej (gotówkowej lub kredytowej). W przypadku braku ważnego biletu i nieuregulowania opłaty dodatkowej bezpośrednio u kontrolera, pasażer obowiązany jest bezwzględnie okazać dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na stwierdzenie jego tożsamości. W razie odmowy zapłacenia należności i niemożności ustalenia tożsamości podróżnego – kontroler ma prawo zwrócić się do funkcjonariusza Policji i innych organów porządkowych o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

4. Pasażerowi na którego nałożono opłatę dodatkową

(kredytową) w czasie kontroli, zostanie ona anulowana, jeżeli przy uiszczeniu opłaty dodatkowej oświadczy, że posiada okresowy bilet imienny, okaże dokument stwierdzający jego tożsamość, celem odnotowania odpowiednich danych przez kontrolującego, a następnie w ciągu trzech dni przedłoży w siedzibie kontrolującego ważny imienny bilet okresowy.Nie dotyczy to biletów okresowych zakupionych po przeprowadzonej kontroli.

5. Przy anulowaniu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu pobierana jest opłata manipulacyjna.

§ 9

Kierujący pojazdem powinien odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd lub zachowujących się agresywnie.

§ 10

Zabronione jest:

a) wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego po usłyszeniu sygnału dźwiękowego oznaczającego zamykanie drzwi,

b) jazda na stopniach lub innych zewnętrznych częściach pojazdu,

c) otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,

d) zanieczyszczanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,

e) wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,

f) spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

g) granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,

h) palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych w pojazdach i na przystankach,

i) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu.

§ 11

Osoby, które pomimo odmowy przewozu (§9) wsiadły do pojazdu oraz osoby, które nie przestrzegają przepisów § 10 obowiązane są opuścić pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru ruchu. Pasażerowi nie przysługuje w tych wypadkach zwrot należności za bilet.

ROZDZIAŁ III

PRZEWÓZ BAGAŻU RĘCZNEGO

§ 12

1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta trzymane na rękach oraz bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczanie odzieży innych pasażerów, nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem i nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

2. Nie podlegają opłacie:

- przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczające rozmiarów 60 x 40 x 20 cm,

- zwierzęta małe trzymane na rękach,

- wózki inwalidzkie oraz dziecięce wózki sportowe - złożone,

- pozostałe wózki dziecięce w przypadku posiadania ze sobą dziecka.

W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu

- przedmioty o średnicy poniżej 15 cm i długości do 120 cm

3. Za opłatą przewidzianą w taryfie mogą być przewożone (przy zachowaniu warunków o których mowa w ust. 1):

- przedmioty stanowiące bagaż ręczny przekraczający jeden z wymiarów 60 x 40 x 20 cm

- narty, sanki i inny sprzęt sportowy,

- psy większe, jeżeli posiadają kagańce

i trzymane są na smyczy.

4. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Za bagaż taki

i zwierzęta Przedsiębiorca odpowiada tylko w wypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

§ 13

1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub zniszczenie jego urządzeń

i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.

2.Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 14

W pojazdach nie wolno przewozić:

1. Przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd ( ostre narzędzia jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.).

2. Przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych.

3. Dużych psów bez kagańca oraz zwierząt agresywnych.

4. W przypadku nie stosowania się do ustaleń w ust. 1, 2, i 3 – kierujący pojazdem ma prawo odmówić przewozu pasażera.

§ 15

Do roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.