ODPOWIEDŹ NA LIST OTWARTY PANA MICHAŁA ZASUCHY W SPRAWIE KURSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ OPUBLIKOWANY W GŁOSIE OLKUSZA

Odpowiedź na list otwarty Pana Michała Zasuchy w sprawie kursów komunikacji miejskiej

 

Pan Michał Zasucha

 

Udzielając odpowiedzi na Pański list otwarty, opublikowany w Głosie Olkusza w dniu 31 października 2022 roku, chciałbym na wstępie podkreślić, iż opisana przez Pana sytuacja jest całkowicie niezgodna z prawdą. Być może miałbym okazję udzielić Panu poniższych wyjaśnień wcześniej, jednak z przykrością odnotowuję, że Pańskie wystąpienie na łamach prasy jest jednocześnie pierwszym jakimkolwiek przejawem Pańskiego zainteresowania komunikacją miejską na terenie Osiedla Słowiki lub Olkusza w ogóle. Do tej pory nie widział Pan potrzeby zbadania poruszonego przez Pana problemu, dlatego mam nadzieję, że przedstawione poniżej wyjaśnienia uzna Pan za satysfakcjonujące.

Jednocześnie liczę, że Głos Olkusza, promujący w internecie swoją działalność jako medium, które „może współtworzyć każdy z mieszkańców Ziemi Olkuskiej” oraz otwartego „na współpracę z każdym obywatelem zamieszkującym powiat olkuski oraz funkcjonującymi na jego terenie organizacjami pozarządowymi” (cyt. za stroną internetową Głosu Olkusza) opublikuje moją odpowiedź na list otwarty Pana autorstwa.

Po pierwsze – od września Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu, przy przychylności Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika, wprowadził dodatkowe kursy linii „SŁ”. Trudno wobec tego mówić o braku działań w sytuacji, gdy – przy współpracy z przedstawicielami osiedla – zwiększa się ofertę komunikacji miejskiej w sposób oczekiwany przez Mieszkańców. Pozytywny odbiór działania Związku odnajduje potwierdzenie w korespondencji kierowanej do Zarządu Związku przez Przewodniczącą Zarządu Osiedla Słowiki w dniu 27.09.2022 r., która – poza przekazaniem sugestii mieszkańców, dotyczących drobnych korekt w godzinach kursowania autobusów – podkreśla zadowolenie Mieszkańców z uruchomienia dodatkowych połączeń.

Z Pańskiego listu otwartego wynika przede wszystkim brak świadomości realizacji opisanych powyżej działań, co może wynikać z faktu, że Pańskie zainteresowanie rzeczywistym stanem dostępności komunikacji miejskiej na osiedlu ma charakter jedynie populistyczny, a przedstawione przez Pana argumenty są tanią demagogią, sianiem nieprawdy i zamętu.

Podkreślenia wymaga fakt, iż przedstawiciele Osiedla – na prośbę ZKG „KM” – rozpoczęli kampanię informującą o dodatkowych kursach. Włączyli się w to aktywnie radni i Zarząd Spółdzielni „NOWA”, co świadczy o dobrej współpracy pomiędzy Burmistrzem, ZKG „KM” w Olkuszu oraz społecznością lokalną.

Komunikacja miejska ma zaspakajać potrzeby komunikacyjne mieszkańców, dlatego w celu rzetelnego realizowania działania Związku nieustannie dokonywane są badania tak zwanych „napełnień”, czyli liczby pasażerów korzystających z danej linii oraz poszczególnych przystanków.

Wskazane przez Pana połącznie Osiedla Słowiki z cmentarzem linią „SŁ” było w ostatnich miesiącach poddane szczególnej kontroli w związku z planowanym rozszerzeniem oferty. Badania wykazały, iż zainteresowanie dojazdem do cmentarza graniczy z zerem, co oznaczało, że w zdecydowanej większości kursów autobus do celu dojeżdżał pusty. Warto w tym miejscu jednak podkreślić, że to właśnie z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w okresie Wszystkich Świętych zostały uruchomione dodatkowe kursy na cmentarz. Od 29 października do 1 listopada 2022 roku linia „SŁ” zmieniła się na linię „SŁC”, dowożąc pasażerów do cmentarza, co w oczywisty sposób wychodziło naprzeciw potrzebom Mieszkańców Os. Słowiki, związanych z obchodami dnia Wszystkich Świętych.

Stałe wydłużenie linii, poza wskazanym wyżej okresem, gdy zainteresowanie dojazdem do przystanku „Cmentarz” jest znikome, świadczyłoby o braku poszanowania dla publicznych pieniędzy. Idea rozdawnictwa w tym przypadku się nie sprawdza, gdyż komunikacja miejska ma tworzyć połączenia na potokach pasażerskich a nie dla jednostek, czyli służyć Mieszkańcom. Przeprowadzone badania dowodzą iż do cmentarza – poza okresem „Wszystkich Świętych” – autobusy jeździły puste, a przewożenie powietrza nie służyło nikomu.

Wyjaśniam ponadto, że komunikacja miejska w blisko 80% utrzymywana jest z wpłat członków Związku, tj. Miasta i Gminy Olkusz, Gminy Klucze, Gminy Bolesław oraz Miasta Bukowno. Wskazane dofinansowanie w około 58% pokrywane jest z budżetu, czyli podatków płaconych przez Mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz.

W obecnej sytuacji finansowej gmin, wynikającej z ekstremalnej inflacji, wzrostu cen nośników energii oraz zmian w dochodach z podatków, będących następstwem działania Rządu RP, wiele samorządów znacznie ogranicza działanie komunikacji miejskiej. Dlatego należy podkreślić, że na terenie działania Związku, pomimo znacznego wzrostu kosztów wozokilometrów w roku 2022, nie wprowadzono ograniczeń, co było możliwe dzięki woli wsparcia ze strony samorządów wchodzących w skład Związku oraz nieustannemu poszukiwaniu oszczędności w wydatkach bieżących.

Trzeba nazywać rzeczy wprost takie, jakie są: w tej trudnej sytuacji oczekuje Pan, że ZKG „KM” będzie marnował finanse publiczne na kursy pustych autobusów. O środki publiczne należy się troszczyć, wydawać je rozsądnie, zgodnie z realnymi potrzebami Mieszkańców, jednak tej formy zrozumienia dla działalności samorządów w Pańskim liście otwartym zabrakło.

Padł natomiast zarzut o braku zainteresowania Zarządu ZKG „KM” sprawami Osiedla, co miałoby wynikać z nieobecności przedstawiciela ZKG „KM” na walnym zebraniu Mieszkańców osiedla „Słowiki”. Zanim wystosował Pan publiczne oskarżenia powinien Pan zadać sobie trud zdobycia podstawowej informacji o tym, czy ZKG „KM” w Olkuszu został zaproszony na to zebranie. Pozostajemy w kontakcie z przedstawicielami lokalnej społeczności, którzy nie informowali o potrzebie obecności przedstawicieli Związku na przedmiotowym zebraniu.

ZKG „KM” bacznie przygląda się zainteresowaniu mieszkańców naszą ofertą, starając się dopasować ją do oczekiwań Mieszkańców i pozostając w kontakcie z przedstawicielami społeczności lokalnej. Podjęte w samym 2022 roku działania wskazują na poprawę oferty komunikacyjnej mieszkańców Osiedla Słowiki, a nie – jak wskazuje Pan w swoim liście – na „wykluczenie” Mieszkańców. Wszelkie działania zmierzające do zmian w komunikacji publicznej osiedla „Słowiki” z pozostałą częścią miasta podejmowane będą po analizie danych określających potoki pasażerskie, jak również w uzgodnieniu z Gminą Olkusz, która ponosi znaczne koszty utrzymania komunikacji miejskiej.

Na koniec pozwolę sobie na pewnego rodzaju refleksję. Dotychczas nie angażował się Pan w dialog z ZKG „KM” oraz nie wykazywał zainteresowania problematyką komunikacji miejskiej. Dziwi taka mocna retoryka Pańskiego listu, sugerująca, jakoby Pan podejmował jakieś systematyczne działania w tym zakresie. Dotychczasowa współpraca z przedstawicielami Osiedla oparta była na dialogu i woli współpracy, a nie publicznym pohukiwaniu i żądaniach bez pokrycia oraz cienia rozsądku. Gdyby wcześniej wykazał Pan minimalne zainteresowanie poruszanymi w liście otwartym kwestiami, wiedziałby Pan, że Pańskie nagłe oczekiwania nie odzwierciedlają prawdziwych potrzeb Mieszkańców, które – bez cienia wątpliwości – można ocenić poprzez analizę badań potoków pasażerskich.

Gorąco liczę, że powyższe wyjaśnienia pozwolą Panu zrozumieć podstawy działalności ZKG „KM” w Olkuszu w poruszanym przez Pana zakresie. W przypadku wątpliwości służę swoją pomocą.

 

 

 Z wyrazami szacunku

Łukasz Parfiński

Przewodniczący Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu