Płać tyle ile trzeba i wymagaj!

W związku z nieprawdziwymi informacjami zawartymi w artykule z dn. 13.05.2016r., zatytułowanym ,,Płać ,ale nie wymagaj – o sytuacji w ZKG ,,KM’’ Zarząd Związku przedstawia poniższe wyjaśnienia:

1.Wychodząc naprzeciw woli pasażerów i radnych Gmin, Zarząd Związku przedstawił do dyskusji propozycję  obniżki cen biletów jednorazowych. Gminy wniosły swoje uwagi i propozycje w celu dalszej analizy kosztowej. Nowe ceny mogą zostać wprowadzone po zgodnej decyzji wszystkich Gmin. Należy wyraźnie podkreślić: Nie było i nie ma mowy o żadnych podwyżkach cen biletów. Informacja Pana Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz w tym zakresie jest nieprawdą.

 

2.Stwierdzenie Pana Burmistrza, że ,,Gmina Olkusz została zmuszona do zwiększenia dopłaty z 3 mln do 3,4 mln” jest nieprawdą.

Planowanie i sposób rozliczania dopłat odbywa się zgodnie z zapisami statutu Związku. Dopłaty Gmin do Związku w danym roku rozliczeniowym wynikają z planowanych na ich terenie wozokilometrów, jak  również z korekty uwzględniającej faktyczne wykonanie wozokilometrów w roku poprzednim w stosunku do planu.

Zarząd Związku aby prawidłowo zrównoważyć budżet na 2016r., dokonał weryfikacji błędnie wyliczonej korekty w roku poprzednim  i miał dwie możliwości: albo podtrzymać realnie wyliczone dopłaty Gmin, albo przyjąć niewłaściwie ustaloną przez Burmistrza Piaśnika dopłatę, co w konsekwencji prowadziłoby do deficytu, na pokrycie którego należałoby zaciągnąć kredyt.  Zgromadzenie Związku zdecydowało o realnych dopłatach ustalonych przez Zarząd wynikających z planowanych na 2016r. wozokilometrów oraz korekty za rok 2015.

Pan Burmistrz  Olkusza  o  sposobie wyliczenia i wysokości wpłaty Gminy Olkusz na 2016r. ustalonej w projekcie budżetu wiedział już w pierwszej połowie grudnia 2015r., nie wniósł uwag a mimo to zabezpieczył w budżecie miasta kwotę o 417 708zł mniejszą.

Czy Rada Miejska Olkusza zatwierdzając 22 grudnia 2015r. budżet na 2016r. miała informację w tym zakresie?

 

3.Oświadczamy, że Burmistrz MiG Olkusz otrzymał od Zarządu Związku wszystkie dokumenty i informacje  niezbędne do dokonania analizy samodzielnej realizacji komunikacji  na terenie gminy Olkusz w tym ,,Zestawienie wozokilometrów realizowanych na terenie Miasta i Gminy Olkusz na wszystkich liniach komunikacyjnych” potwierdzone pisemnie. Stwierdzenie o odmowie udzielenia tych informacji jest zatem oczywistą nieprawdą.

W okresie 1 roku funkcjonowania obecnego Zarządu nie otrzymywaliśmy żadnych propozycji co do zmiany zasad funkcjonowania Związku. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Piaśnikowi za otrzymane w tym okresie pochwały za nasze działania na rzecz poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Należy przypomnieć, że poprzednio Przewodniczącymi Zarządu byli przedstawiciele Olkusza- obecnie jest to sprawa otwarta ale wciąż nie jest przesądzone, że będzie inaczej. Ponadto Przewodniczącym Zgromadzenia jest Burmistrz Olkusza, gmina Olkusz ma 3 swoich przedstawicieli, a pozostałe gminy po 2. Nie można więc mówić o jakiejkolwiek dyskryminacji.

Taka medialna retoryka nie służy na pewno umacnianiu dobrych relacji  w ramach  współpracy ze Związkiem Komunalnym i nie przyczynia się do budowania autorytetu i dobrego wizerunku. Przekaz medialny nieprawdziwych informacji może wynikać bądź z braku profesjonalizmu osób je przygotowujących, bądź jest to zamierzone działanie mające na celu przekonanie mieszkańców co do swoich nie do końca słusznych racji.

                                                                              Zastępca Przewodniczącego Zarządu ZKG ,,KM”

                                                                                                    Józef Kaczmarczyk