Uwaga Przewoźnicy!

W związku z wysyłanymi przez Zarząd Drogowy w Olkuszu rachunkami do przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego wyjaśniam, że żądanie zapłaty w istniejącym stanie prawnym jest próbą pobrania należności publicznych, ponieważ ustawa o publicznym transporcie zbiorowym w art. 4 ust. 1 pkt. 11 definiuje przewoźnika następująco, cytuję:
„przewoźnik — przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu, a w transporcie kolejowym — na podstawie decyzji o przyznaniu otwartego dostępu”.
Jak wynika z art. 79 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, cytuję:
ust. 1: „Działalność w zakresie krajowego regularnego przewozu osób może być podejmowana i wykonywana na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r., w krajowym transporcie drogowym. Do dnia 31 grudnia 2016 r. przepisy art. 30–37 nie mają zastosowania do regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym” oraz
ust. 2: „Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2016 r.”
Zgodnie z art. 4 pkt. 15 ustawy o transporcie drogowym przewoźnik drogowy to przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
W związku z powyższym, przewoźnicy do których zostały skierowane wezwania do zapłaty będą przewoźnikami w rozumieniu tej ustawy dopiero od 1 stycznia 2017 r. i wówczas będą zobowiązani uiszczać opłaty za korzystanie z przystanków zgodnie z uchwałą Nr XV/183/2012 Rady Powiatu Olkuskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniona Uchwałą Nr XXIX/349/2014.
Zatem wystawienie w/w rachunku za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w ciągu dróg powiatowych jest niezgodne z zastosowaną podstawą prawną, bowiem opłata dotyczy wyłącznie przewoźników wykonujących przewozy na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu.
Wpłacone przez przewoźników należności pod rygorem utraty zgód na korzystanie z przystanków powinny zostać przewoźnikom zwrócone wraz z ustawowymi odsetkami jako, że nie ma podstawy prawnej do ich pobierania.

 

Dawid Przybylski
Rzecznik Prasowy ZKG „KM” w Olkuszu

Dawid Przybylski
Rzecznik Prasowy ZKG „KM” w Olkuszu

online saleclicking heres20 phone case