DRUGA ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMIARZE BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY z dnia 9 listopada 2016 r.

  Postępowanie przeprowadzone będzie na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.) Lp. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Rodzaj zamówienia Wspólny słownik CPV Nr linii Trasa Data rozpoczęcia realizacji umowy 1 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii/liniach komunikacji miejskiej Usługi 60112000-6 Usługi w zakresie transportu drogowego 457

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMIARZE  BEZPOŚREDNIEGO ZAWARCIA UMOWY z dnia 9 listopada 2016 r.

  Postępowanie przeprowadzone będzie na podstawie ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. zm.)   Lp. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Rodzaj zamówienia Wspólny słownik CPV Nr linii Trasa Data rozpoczęcia realizacji umowy 1 Wykonywanie usług autobusowego transportu publicznego na linii/liniach komunikacji miejskiej Usługi 60112000-6 Usługi w zakresie transportu drogowego

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. , Nr 5 poz. 13) Lp. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Rodzaj zamówienia Wspólny słownik CPV Nr linii Trasa Data rozpoczęcia realizacji