Nowe tablice dynamicznej informacji pasażerskiej

Link do ogłoszenia i załączników:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f623ca7e-7058-4e8b-afd0-33d3e99a6cfc

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN „KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA”
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 273893532
Adres pocztowy: Aleja 1000-lecia 2c
Miejscowość: Olkusz
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Janik, Łukasz Solecki
E-mail: sekretariat@zkgkm.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkgkm.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: publiczny transport zbiorowy

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Nowe tablice dynamicznej informacji pasażerskiej
Numer referencyjny: ZKG.271.5.2022

II.1.2) Główny kod CPV
48813100 Elektroniczne tablice informacyjne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z ich montażem
oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 miesięcy
od podpisania protokołu odbioru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ, który
będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
72268000 Usługi dostawy oprogramowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z ich montażem
oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres minimum 60 miesięcy
od podpisania protokołu odbioru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ, który
będzie stanowił jednocześnie załącznik do umowy. Zamówienie jest współfinansowane zgodnie z wstępną promesą dotyczącą
dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR
Edycja2/2021/3983/PolskiLad

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: przedłużenie okresu gwarancji / Waga: 10
Cena – Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7.Odwołanie wnosi się w terminie:

a)10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b)15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a), c) wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia, 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 8.Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu IX ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2022