WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU, DZIERŻAWY I UŻYCZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu   Zarząd Związku Komunalnego Gmin informuje, że w siedzibie ZKG „KM” przy Al. 1000-lecia 2 c – na II piętrze na tablicy ogłoszeń obok kasy biletowej (budynek PSP Olkusz), na stronie internetowej www.zkgkm.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 21 dni, tj. od dnia 12

Nowe tablice dynamicznej informacji pasażerskiej

Link do ogłoszenia i załączników:  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f623ca7e-7058-4e8b-afd0-33d3e99a6cfc   Sekcja I: Instytucja zamawiająca Sekcja II: Przedmiot I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN „KOMUNIKACJA MIĘDZYGMINNA” Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 273893532 Adres pocztowy: Aleja 1000-lecia 2c Miejscowość: Olkusz Kod NUTS: PL21A Oświęcimski Kod pocztowy: 32-300 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Maciej Janik, Łukasz Solecki E-mail: sekretariat@zkgkm.pl

Zaproszenie do złożenia oferty na nową wiatę przystankową

Olkusz, dnia 16.09.2022r. Znak sprawy ZKG.271.2.2022   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na   Nowa wiata przystankowa   I.  Nazwa i adres Zamawiającego:     Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu     Al. 1000-lecia 2c     32-300 Olkusz   II.  Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wiaty przystankowej na działkach nr 1659/29, 1659/30, 1659/31,

Przetarg nieograniczony pn. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu do kwoty 3 400 000,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu w roku 2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami:   SIWZ zał. nr 1 do SIWZ zał. nr 3 do siwz referencje Zał. nr 4 grupa kap. Zał. nr 5 do SIWZ   Pliki JEDZ: JEDZ   Ogłoszenie o Zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.   Dodano 18.04.2019r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony pn.: „ŚWIADCZENIE USŁUG W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LINIACH ZKG KM W OLKUSZU”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami: SIWZ (poprawiona 07.12.2018r.)Załącznik 1 SIWZZałącznik 2 SIWZZałącznik 3a SIWZZałącznik 3b SIWZZałącznik 4a do SIWZ oraz załącznik 3a do umowyZałącznik 4b do SIWZ oraz załącznik 3b do umowyZałącznik 5 SIWZZałącznik 6 SIWZZałącznik 7 SIWZ Załącznik 8a SIWZ umowaZałącznik 8b SIWZ umowaZałącznik 1a do umowyZałącznik 1b do umowyZałącznik 2a do

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 621952-N-2018

SIWZ-tablica  Załącznik_nr_1_SIWZ Załącznik_nr_2 Załącznik_nr_3 Załącznik_nr_4 Załącznik_nr_5 Załącznik_nr_6_UMOWA Wizualizacja-Zamawiającego   Link do opubikowanego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7fa9872c-f51f-4f5e-91ad-66cd2d6c2fd9   Dodano 03.10.2018r. wyjasnienia siwz   Dodano 08.10.2018r. Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.10.2018r   Dodano 24.10.2018r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Dodana 07.11.2018r. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 581447-N-2018

Ogłoszenie – tablica SIWZ-tablica Zalacznik_1 do _SIWZ – oferta Zalacznik_nr_2 zalacznik_nr_3 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Zalacznik_nr_5 zał nr 6 – UMOWA Wizualizacja-Zamawiającego   Dodano 13.07.2018r. Zawiadomnienie o unieważnieniu postępowania Ogłoszenie o unieważnieniu opublikowane w systemie BZP: http://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/67b31357-1ff8-4e9b-8795-e09aff643ce1

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy: DOSTAWA I MONTAŻ TABLICY INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 574508-N-2018

Ogłoszenie – tablica SIWZ-tablica   Zalacznik_1 do _SIWZ – oferta Zalacznik_nr_2 Zalacznik_nr_3 ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ Zalacznik_nr_5 Zał nr 6 – UMOWA Wizualizacja-Zamawiajacego   Dodano 25.06.2018r. Wyjasnienia_SIWZ   Dodano 28.06.2018r. Informacja z otwarcia ofert   Dodano 29.06.2018r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania